ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Belgelendirme Açıklaması

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Et­kin bir bil­gi gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin oluştu­rul­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­lan­mış bir stan­dardtır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

Ne Kazandırır ?
 • Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş, hangi bilgi varlıklarına sahip olduğunu bilir ve değerinin farkına varır. Sahip olduğu varlıkları, kuracağı kontroller ve koruma metotları ile belirlemiş olduğu süreç içerisinde korur. Bu farkındalık; yönetim ve bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda müşterilerinizi, çalışanlarınızı, hissedarlarınızı, iş ve çözüm ortaklarınızı da rahatlatmaktadır.
 • Şirketinizin kredibilitesini ve piyasa güvenini arttırmaktadır. Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 • Bilgi, bu sistem sayesinde korunur ve hiçbir detay tesadüfe bırakılmaz. Ayrıca, bir felaket halinde işe devam etme yeterliliğine sahip olunur.
 • Ufak bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetler uzun vadede düşürülmektedir.
 • Çalışanların motivasyonunu artırmakta ve yasal takipleri önlemektedir.
 • Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunun bir göstergesidir. Yüksek itibar sağlar.
 • Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin mevcudiyeti göstermektedir.
 • Rekabet avantajı
 • Karlılık
 • İmaj
 • Yasalara, Düzenlemelere, Sözleşme Şartlarına Uyumluluk
 • Güvenlik
 • Risk farkındalığı
 • Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına alır,
 • Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş sürekliliği sağlar.
Kimler Kullanabilir ?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, dünyanın hangi ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve bilgi teknolojileri sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi , bilgi teknolojileri taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

Ücretsiz Danışma