ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme
Belgelendirme Açıklaması

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ’ nin kuruluş amacı; işletmenin mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir nevi işletmenin kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmaya çalışmaktır. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

Ürün veya hizmetin üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen dönemde müşteri istek ve beklentilerini (kalite) süreklilik sağlayacak şekilde proseslerinde disiplinli bir şekilde işleyerek müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Uygulamalarının tümüne ISO 9000 / ISO 9001:2015 Standardı denir.

ISO 9001:2015 Standardının temel odağı müşteridir. Müşteri memnuniyetine uygun çalışılmasını hedefler, ona yönlendirir. Müşteri memnuniyeti ilkesine uluslararası standartta sahip çıkılmış ve her işin müşteri isteklerine uygun şekilde oluşturulmasını istenmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ‘nin Prensipleri
1) Müşteri odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını karşılamalı ve müşteri isteklerini aşmaya istekli olmalıdır.

2) Liderlik: Liderler kuruluşta amaç ve yönetim birliğini oluşturur. Liderler, kuruluşun hedeflerine ulaşılması için çalışanların tam katılımının sağlandığı kuruluş içi ortam oluşturmalı ve sürdürmelidirler.

3) Çalışanların katılımı: Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun temelini oluşturur. Onların tam katılımı, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

4) Proses (süreç) yaklaşımı: İstenen sonuca, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.

5) Yönetimde sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

6) Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.

7) Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır.

8) Karşılıklı yararlar sağlayan tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafın da değer yaratma yeteneğini artırır.

Bu sekiz kalite yönetim ilkesi ISO 9000 standart serisi içindeki kalite yönetim standartlarının temelini oluşturur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Maddeleri
1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.1 Kuruluşun Bağlamı
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim sistemi Kapsamı
4.4 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 Politika
5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlanması
7.1.1-4 Kaynaklar – Genel – Kişiler – Altyapı – Proseslerin işletimi için çevre
7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü
7.1.6 Kurumsal Bilgi
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
7.5.1 – 2 Genel – Oluşturma ve Güncelleme
7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2 Ürün ve Hizmet için Şartlar
8.3 Ürün ve Hizmet Tasarımı ve Geliştirilmesi
8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetin Kontrolü
8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
8.5.3 Müşteri yada Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet
8.5.4 Muhafaza
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
8.6 Ürün veya Hizmet Sunumu
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
9.1 Performans Değerlendirme – Genel
9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetim Gözden Geçirme
10.1 İyileştirme – Genel
10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

Ne Kazandırır ?
 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
 • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
 • Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
Kimler Kullanabilir ?

ISO 9001 Standardı’nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

ISO 9001:2015 Standardı her türlü işletmeye kurulabilir ve uygulanabilir bir yapıda oluşturulmuş bir standart olup, makine, kimya, gıda, üretim, Ar-Ge, temizlik, güvenlik, sağlık, enerji, uzay, havacılık, otomotiv, ithalat, ihracat kullanıldığı başlıca sektörlerdir.

Ücretsiz Danışma